Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Försvarsmakten

På bilden, general Jaakko Valtanen när han var kommendören för Försvarsmakten.

På bilden, general Jaakko Valtanen när han var kommendören för Försvarsmakten.

Jaakko Valtanen 1925–2024. Kommendören som byggde samhälleliga relationer

Jaakko Joukamo Valtanen som fungerade som kommendör för Försvarsmakten åren 1983–1990 avled den 17.1.2024 på Kauniala sjukhus. Valtanen föddes i en officersfamilj i Tavastehus landskommun den 9.2.1925. Han blev 98 år gammal.

Jaakko Valtanen utexaminerades till officer från Sjökrigsskolans kustartillerilinje som primus på sin
kadettkurs i maj 1946. Sin militära bana inledde han redan tidigare, som frivillig skyddskårspojke
och beväring under vinterkriget.

Valtanen inledde sin yrkesbana i minröjningsuppgifter och därefter fortsatte hans karriär ända
fram till 1960-talet enligt ett mönster som är typiskt för yngre officerare, nämligen med
tjänstgöring vid truppförband och vid militära skolor. Valtanen utexaminerades till
generalstabsofficer från den kurs vid Krigshögskolan som avslutades i slutet av 1954. Jaakko
Valtanen befordrades till generalitetet 1975 då han blev kommandochef vid Huvudstaben.

Mycket hände under Valtanens karriär som påverkade hans sätt att tänka kring den finländska
soldaten, landets försvar och samhället. Sådana här fönster mot samhället var bland andra
uppgiften som chef för Huvudstabens informationsavdelning under den radikala studentrörelsens
tid i slutet av 1960-talet och efter det uppgiften som chef för de riksomfattande försvarskurserna
på 1970-talet då omfattande krav på folkstyre riktades mot Försvarsmakten.

Genom dessa och andra uppgifter utvecklades Valtanen till en inflytelserik person som aktivt och
mångsidigt värnade om Försvarsmaktens samhälleliga relationer. Han ansåg att allmän värnplikt,
även om den förändras och utvecklas med tiden, utgör grunden för vårt demokratiska system och
vårt försvar.

Jaakko Valtanens tid som kommendör för Försvarsmakten inföll under 1980-talet, en tid då många
förändringar ägde rum i samhället och de påverkade också Försvarsmakten där man behövde göra
ändringar i personal- och utbildningssystemen. Anslagen var knappa och alla beslut var inte lätta
att fatta.

Centrala målsättningar under Valtanens tid som kommendör var att stärka den materiella
beredskapen, utveckla beredskapsfunktionerna, genomföra en organisationsreform och förnya
personalsystemet. ”Med undantag av utvecklingen av den materiella beredskapen, kunde jag vara
nöjd med resultaten,” konstaterade Valtanen om resultatet av sitt arbete.

Efter att ha överförts till reserven deltog Jaakko Valtanen i många år aktivt i diskussioner och
åsiktsutbyten kring teman som var viktiga för honom. I sina många tal och texter har Valtanen
bidragit till samhällsdebatten med sina åsikter gällande landets försvar, säkerhetspolitik och
medlemskap i Nato. ”I och med Natomedlemskapet har vår säkerhetsmålsättning nu förverkligats i
enlighet med mina förväntningar,” konstaterade Valtanen i en intervju i oktober 2023.

Sommarstället Prästholm i Snappertuna var en viktig plats för Jaakko Valtanen från 1967 och
framåt. Möten mellan två krigsveteraner i Prästholm och Täkter by fördjupade på 1980-talet
relationerna mellan överbefälhavaren och kommendören för Försvarsmakten.

Valtanen var mycket familjecentrerad under hela sin karriär. För sina barnbarn och barnbarnsbarn
var han den som delade ut simintyg och stipendier, ordnade fester och var genuint intresserad av
hela den stora familjens liv, arbete och studier – i synnerhet av allt det nya som gällde de yngre
generationerna. 

Jaakko Valtanen är saknad av familjen och ett stort nätverk av tjänstgöringskamrater, veteraner
och vänner. För att beskriva deras känslor lämpar sig en av Valtanens goda vänners, minister
Jaakko Iloniemis, ord väl:

”Jag värdesatte att Valtanen förstod att Försvarsmakten skulle sträva efter att ta det civila
samhällets behov i beaktande för att Försvarsmakten skulle kunna vara en rättskaffens
samarbetspartner och en uppskattad samhällelig institution. Det lyckades han med.”

 

Pentti Airio, brigadgeneral i avsked och Pertti Suominen, överste i avsked. Skribenterna har fungerat som Jaakko Valtanens biträden under många år.