Kuva: puolustusvoimat

Ehdotetut lakimuutokset antaisivat valtiolle oikeuden käyttää etuosto-oikeutta esimerkiksi sotilasalueiden läheisyydessä olevien maa-alueiden kaupoissa.

Valtiolle halutaan lunastusoikeus maakaupoissa

Henri Kaarakainen

Selvitysryhmä ehdottaa uusia lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat muun muassa valtion etuosto-oikeuden ja tekisivät ulkomaalaisten kiinteistöhankinnat osin luvanvaraisiksi.

Eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuva työryhmä on saanut valmiiksi selvityksen, jonka tavoitteena on parantaa valtion kokonaisturvallisuutta ehdottamalla muutoksia maaomaisuuden hallintaoikeuksiin Suomessa. Työryhmä on selvittänyt lakimuutosmahdollisuuksia, jotka parantaisivat esimerkiksi valtion oikeuksia lunastaa maa-alueita kokonaisturvallisuuden edistämiseksi. Hallitussihteeri Teija Pellikainen puolustusministeriöstä kertoo, että selvitys tehtiin hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen pohjalta.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallituksen tulisi tarkentaa maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaa koskevaa lainsäädäntöä kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Selvitys pyrkii siis tuomaan puolustushallinnon ja turvallisuusviranomaisten näkökulman siihen, miten turvallisuustekijät voitaisiin tällä saralla ottaa paremmin huomioon, Pellikainen kertoo.

Konkreettisiksi muutoksiksi selvityksessä on hahmoteltu lakimuutoksia, jotka parantaisivat muun muassa valtion lunastusoikeuksia, kun kyseessä on kiinteä omaisuus. Tilannekuvan parantamiseksi selvityksessä on tarkasteltu olemassa olevien kiinteistötietojärjestelmien ja muiden rekistereiden hyödyntämismahdollisuuksia.

– Lainsäädäntö, joka liittyy maankäyttöön, on laaja kokonaisuus. Selvityksessä on nostettu esiin erityisesti lunastuslainsäädännön kehittäminen ja etuosto-oikeuden laajentaminen valtiolle. Tällä hetkellä esimerkiksi vain kunnilla on alueellaan lakiin kirjattuja oikeuksia etuostoihin, kun taas valtiolla ei tällaista ole, Pellikainen kertoo.

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan valtion oikeutta tulla maakauppaan väliin kaupan osapuoleksi ostajan tilalle.

Lunastuslainsäädäntöön liittyvien muutoksien lisäksi muita selvityksessä esille nousseita asioita ovat muun muassa ulkomaalaisten kiinteistöomistukset Suomessa. Selvityksen mukaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilla henkilöillä tulisi olla tietyin rajoituksin velvollisuus hankkia erikseen lupa tai tehdä ilmoitus ennen kiinteistön ostoa Suomessa.

Turvallisuusriskit maaomaisuuksien yhteydessä kytkeytyvät yhteiskunnallisesti merkittävien paikkojen läheisyydessä tapahtuvaan vieraaseen toimintaan. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi sotilasalueet ja liikenneväylät.

Teija Pellikainen kertoo, että hankkeen suunnittelu ja aikataulu päätetään valtioneuvoston kanslian johdolla.

– Selvityksessä on mukana paljon lakeja, jotka osuvat ainakin kuuden ministeriön esittelyvastuulle. Lähtökohta tietojeni mukaan on, että lakimuutokset saataisiin tehtyä tällä hallituskaudella, Pellikainen toteaa.