United States Department of State

Myös puolustusvoimien lääkintähuolto on valmistautunut tukemaan muuta yhteiskuntaa koronaviruksen levitessä.

Puolustusvoimilla toimintasuunnitelmat koronaskenaarioiden varalta

Leevi Larkovuo

Koronavirusepidemian eteneminen on toistaiseksi Puolustusvoimissa ollut rauhallista. Tilanne on ollut hallittua ja nopeampaan etenemiseen ja suurempaan määrään tartuntoja on Puolustusvoimissa olemassa valmiudet ja suunnitelmat.

Koronavirusepidemia leviää eri vauhtia puolilla maailmaa. Etenemisnopeus on myös Suomen sisällä vaihteleva – leviämistä on pyritty hidastamaan ja sen etenemisnopeutta hillitsemään eri rajoittein kuten Uudenmaan maakunnan eristämistoimilla. Epidemiahuipun ennustamisesta liikkuu monia arvioita, ja viimeisimmän arvion mukaan epidemiahuippu olisi Suomessa toukokuun puolivälin tienoilla. 

Puolustusvoimien ollessa valtakunnallinen toimija etenee epidemia myös Puolustusvoimien sisällä eri tahdissa. Pääesikunnan logistiikkaosaston lääkintähuoltosektorin johtaja, lääkintäkomentajakapteeni Kim Kalima kertoo Puolustusvoimien onnistuneen jo aikaisessa vaiheessa tehdyillä omilla ehkäisevillä toimillaan jarruttamaan taudin leviämistä merkittävästi. 

– Epidemia ei ole vielä saavuttanut Puolustusvoimia. Epidemiahuippua on hyvin vaikea ennustaa. Pyrimme toimillamme epidemian hallittuun, kontrolloituun ja eriaikaiseen vastaanottamiseen varuskunnissa. Tällä hetkellä meillä on vain kuusi varmistettua Covid-19 tartuntaa Puolustusvoimissa, Kalima kertoo haastatteluhetkellä 1. huhtikuuta.

Vaikka epidemia on levinnyt Puolustusvoimissa hallitusti ja rauhallisesti, epidemian nopeampaan leviämismahdollisuuteen on Kaliman mukaan tehty monia varautumissuunnitelmia. 

– Olemme tarkastaneet voimassa olevat epidemiatilanteiden varautumissuunnitelmat ja tehneet niihin tarvittavat tarkennuskäskyt. Olemme ennalta suunnitelleet useiden eri skenaarioiden varalle kulloinkin tehtävät toimenpiteet, Kalima paljastaa.

–Toimenpiteet pitävät sisällään esimerkiksi terveiden yksilöiden suojaamiseen, Puolustusvoimien terveydenhuollon kuormituksen hallintaan ja toimintakyvyn jatkuvuuden turvaamiseen sekä sairastuneiden hoitoon ja evakuointiin tähtääviä oikein mitoitettuja toimenpiteitä. Olemme siirtäneet lääkintälaitteita, suojavarusteita ja hoitotarvikkeita varuskuntien terveysasemille sekä suunnitelleet sen lisäjaon eri tilanteissa, Kalima kuvailee.

Varautumissuunnitelmissa on Kaliman mukaan varauduttu hallitsemaan kohtuullisen hyvin myös suuria määriä sairastuneita.

– Meillä on suunnitelmat varasairaaloista varuskunnan sisällä. Vakavasti sairastuneet hoidetaan kuten nytkin siviilipuolen erikoissairaanhoidossa. Puolustusvoimat puolestaan tukee erikoissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitopiirejä tällaisessa tilanteessa virka-avun muodossa, Kalima sanoo.

Puolustusvoimien lääkinnällisen valmiuden rauhan aikana määrää laki terveydenhuollon järjestämisestä Puolustusvoimissa, jonka mukaan Puolustusvoimien lääkinnälliset resurssit on mitoitettu. 

– Puolustusvoimissa on virassa noin 200 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Näistä noin 150 on sairaanhoitajia ja noin 50 lääkäreitä.  Suurin osa tästä resurssista on sijoitettuna varuskuntien terveysasemille, Kalima toteaa.
Reserviläisten käyttöä lääkinnällisissä tehtävissä Kalima ei ainakaan vielä usko tapahtuvan.

– Lääkintäkoulutuksen saaneiden reserviläisten käyttö ei vielä tässä vaiheessa tule kysymykseen. Reservin terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöä koordinoimme yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kanssa, Kalima kertoo.
Myös materiaalin suhteen lääkinnällinen valmius on Kaliman mukaan Puolustusvoimilla hyvällä tasolla.

– Puolustusvoimilla on lääkinnällistä suojamateriaalia varastossa ja olemme lisämateriaalin hankinnassa tukeneet muuta yhteiskuntaa. Olemme myös lääkinnän ja muun materiaalin suhteen valmistautuneet tukemaan muuta yhteiskuntaa, Kalima mainitsee.

Tällä hetkellä Puolustusvoimien terveysasemat eli varuskuntasairaalat toimivat varuskunnissa ilman suurempia poikkeusjärjestelyitä. 

– Terveysasemien toiminta ei poikkea tällä hetkellä normaalioloista muun kuin varautumisen osalta. Ylimääräistä kuormitusta ei vielä ole havaittu. Järjestelyihin ei tässä epidemiatilanteessa ole vielä tulossa muutoksia, Kalima sanoo.