Lilli Hatinen

Ampuma-aselain muutos parantaa MPK:n mahdollisuuksia järjestää ampumakoulutusta.

Puolustusvoimat lisää vapaaehtoisia harjoituksia

Kirmo Liukko

Sotilaallinen koulutus siirtyy ensi vuoden alusta alkaen yksinomaan puolustusvoimien toteutettavaksi.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudelleenjärjestelyt ovat käynnissä puolustusvoimissa ja tavoitteena on, että koulutuksen kannalta keskeiset uudistukset ovat valmiina uusien lakien astuessa voimaan 1.1.2020. Valmistelutyötä tehdään yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Lakimuutosten ja uudistusten myötä reserviläisten osaamista voidaan puolustusvoimissa hyödyntää nykyistä laajemmin. Reserviläisille puolestaan pystytään tarjoamaan uusia koulutusmahdollisuuksia ja entistä nousujohteisempaa koulutusta. Suurin muutos on kuitenkin sotilaallisen koulutuksen siirtyminen yksinomaan puolustusvoimien tehtäväksi. Samalla työnjako puolustusvoimien ja MPK:n välillä selkeytyy.

– Meille se tarkoittaa sitä, että puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten volyymit kolminkertaistuvat. Ja kyllä meillä on käsitys, että tämä lähtee hyvin liikkeelle, vakuuttaa Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen.

Sonnisen mukaan harjoitusmäärän kasvun lisäksi tulevaisuudessa panostetaan koulutuksen laatuun. Uudistuksen toteuttamisen tueksi puolustusvoimiin palkataan 42 uutta henkilöä vuoteen 2022 mennessä.

Uudistuksen jälkeen MPK:lle jää sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA), joka tähtää yksilöiden osaamisen ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittämiseen. Lisäksi MPK järjestää tutustumiskoulutusta varusmiespalvelusta odottaville nuorille ja kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Koulutuksia suunniteltaessa edetään Sonnisen mukaan sisällön kautta. Uuden lainsäädännön pohjalta on tehtävä rajanvetoa siinä, mitkä koulutukset on järkevää järjestää ilman ampumatarvikkeita.

– Mitä tulee kaluston käyttöön, niin sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa voidaan tarvittaessa käyttää puolustusvoimien aseita ja välineitä käsittelyn harjoittelemiseen, mutta ei voida ampua tai käyttää räjähteitä. Siinä kulkee selkeä raja, Sonninen toteaa.

–MPK on puolustusvoimien strateginen koulutuskumppani nyt ja tulevaisuudessa, vaikka roolitukset vähän muuttuvat. Vastuunjako tulee olemaan selkeämpi, prikaatikenraali Jukka Sonninen arvioi. Kuva: Tommy Koponen

 

Ampuma-aselain muutokset mahdollistavat sen, että MPK saa omistaa aseita ja niitä voidaan käyttää ammunnoissa. Samalla MPK saa pitkään toivotun mahdollisuuden järjestää ampumakoulutusta omilla tai jäsenien aseilla MPK:n ampumakouluttajien johdolla ilman puolustusvoimien valvontaa. Ammunnoissa harjoiteltava ampumaohjelmisto kuitenkin määritellään erikseen valtioneuvoston antamalla asetuksella.

Tulevaisuudessa MPK voi saada käyttöönsä laajemminkin puolustusvoimien välineitä sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen.

– Puolustusvoimat harjoittelee monilla laitteilla pääosin arkipäivisin, joten koulutuskalusto on viikonloppuisin vapaana. Voitaisiin laajentaa yhteistyötä, jossa esimerkiksi sisäampumasimulaattori ja virtuaalikoulutusympäristöt olisivat viikonloppuna reserviläisten käytössä, Sonninen muotoilee.

Sonninen korostaa vapaaehtoisten kouluttajien keskeistä roolia vapaaehtoisten kouluttamisessa myös tulevaisuudessa.

– Uudistuksen myötä voimme käyttää vapaaehtoisia kouluttajia aktiivisemmin koulutuksen tukena. Olemme hyväksyneet pyöreästi tuhat reserviläistä kouluttajiksi ja heillä on valmiudet kouluttaa sodan ajan joukkoja. Monilla heistä on lisäksi perusammuntojen johtamisoikeudet, joten tässä on huomattava resurssi ja heitä yritetään paremmin suunnata näihin tehtäviin. Heidän apunsa on huima palvelus meille, Sonninen painottaa.

Sonninen lupaa koulutuksen olevan nykyistä nousujohteisempaa ja tarjoavan uusia mahdollisuuksia reserviläisille. Hänen mukaansa yksittäisen reserviläisen näkökulmasta uudistuksen jälkeen on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten haluaa osaamistaan kehittää. Hän kuitenkin korostaa, että kouluttautumisen tulee ohjata johonkin tehtävään.

– Niin pitkälle saa mennä kuin haluaa ja kyllä meiltä aina löytyy mahdollisuuksia kouluttautua lisää. Nyt voi kouluttautua merkittävään tehtävään, johon ei ole aikaisemmin ollut tarjota koulutusta, Sonninen lupaa.

– Reservistä löytyy eri alojen ammattilaisia, joiden siviiliosaamista halutaan entistä paremmin sovittaa puolustusvoimien tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimat ensin tunnustaa reserviläisen siviiliosaamisen, jonka jälkeen se lisäkoulutuksella sovitetaan yhteen puolustusvoimien tarpeiden ja vaatimusten kanssa, Sonninen avaa.