Petri Saarelainen

Puolustusvoimien etätyötä on tehtävä ennalta määritellyssä paikassa. On esitetty, että sitä pitäisi pystyä tekemään myös muualla, kuten kahviloissa tai juna-asemilla.

Etätyön teko on vakiintunut puolustusvoimissa nopeasti

Janne Jussila

Uuden kyselytutkimuksen tuloksista voidaan päätellä että, etätyön tekeminen on viimeisen kahden vuoden aikana kehittynyt hyvin nopeasti vahvaksi työnteon muodoksi puolustusvoimissa. Samalla se on syrjäyttämässä hajautetun työn tekemistä.

Pääesikunnan henkilöstöosaston kesällä 2017 laatima normi antoi puolustusvoimien henkilökunnalle mahdollisuuden suorittaa kymmenen työpäivää kuukaudessa etätyönä.

Normista on kulunut yli kaksi vuotta ja uuden tutkimuksen mukaan etätyötä tekee nyt 41 prosenttia puolustusvoimien henkilökunnasta. Valtaosa etätyötä tekevistä suorittaa 1–2 työpäivää kuukaudessa etänä.

– Etätyö on vakiintunut puolustusvoimissa hyvin nopeasti yhdeksi työnteon muodoista, arvioi tutkimuksen parissa työskennellyt tutkija Anitta Hannola.

Jo ennen vuoden 2017 normia puolustusvoimissa oli mahdollisuus tehdä hajautettua työtä, jossa työntekijä työskentelee lähellä kotiaan olevassa puolustusvoimien toimipisteessä, joka ei kuitenkaan ole hänen virkapaikkansa.

Kahden vuoden kokemuksen jälkeen etätyö on laajalti syrjäyttämässä tai jo syrjäyttänyt hajautetun työnteon. Vuonna 2017 tehdyssä vastaavassa kyselyssä 13 prosenttia vastaajista ilmoitti tekevänsä hajautettua työtä. Uudessa tutkimuksessa hajautettua työtä ilmoitti tekevänsä enää yhdeksän prosenttia.

Hajautetun työn vähenemiseen vaikuttavat muun muassa puolustusvoimien toimipaikkojen vähentäminen. Toisaalta voidaan myös päätellä, että aiemmin hajautettua työtä tehneet tekevät nyt mieluummin etätöitä.

– Hajautettu työnteko on koko ajan hiipumassa. Se oli yllätys, mutta ei kielteinen yllätys. Se on ihan odotettavissa, kun etätyötä aletaan tekemään enemmän, Hannola tähdentää.

Vuoden 2017 normi laadittiinkin osittain joustavuuden saavuttamiseksi hajautetun työn mahdollisuuksien vähentyessä.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosaston Anitta Hannola työskenteli puolustusvoimien henkilöosaston tilaaman etätyöhön liittyvän kyselytutkimuksen parissa. Kuva: Nea Holopainen

Myös puolustusvoimien henkilöstöjärjestöt suhtautuvat etätyön laajentamiseen hyvin myönteisesti. Joustavat työaikamuodot ovat tärkeä osa nykyajan työkulttuuria. Toisaalta Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto tukee myös hajautettua työtä.

– Hajautettu työ mahdollistaa osalle henkilöstöä työskentelyn lähempänä kotia, joten se on edelleen tärkeässä roolissa, muistuttaa liiton puheenjohtaja Elina Laiho.

– Työ on tänä päivänä kokoaikaista. Siinä hämärtyy mikä on työtä ja mikä ei. Työaikajoustoja on vain tehtävä. Ne vievät työelämää eteenpäin, kommentoi Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.

Viidan mukaan olisi tärkeää kehittää etätyötä ja työaikajoustoja yleisesti kohti paikkariippumattomuutta. Nykyään etätyötä on tehtävä ennalta määritellyssä paikassa, yleisimmin kotona.

– Etätyötä pitäisi pystyä tekemään joustavasti myös muualla kuin kotona, kuten vaikka junamatkoilla tai lentoasemalla, Viita korostaa.

Etätyön mahdollisuus on puolustusvoimissa tärkeää myös siitä syystä, että kaikilla puolustusvoimien virkamiehillä on siirtymävelvollisuus, jonka kautta työntekijä voi joutua muuttamaan esimerkiksi erilleen perheestään.

– Siirtymävelvollisuuden vuoksi on hyvä, että meillä on tällaisia keinoja perheen ja työelämän yhteensovittamiseen. Etätyö on nimenomaan yksi niistä, korostaa Pääesikunnan henkilöstöosaston sektorin johtaja, varatuomari Kati Virtanen.

Yksityis- ja työelämän yhtenäistämistä pidettiinkin kyselyyn vastanneiden keskuudessa suurimpana etätyön tarjoamana hyötynä. Vuoden 2017 normissa mainitaankin suorana tavoitteena työn ja vapaa-ajan sekä perhe-elämän joustava yhteensovittaminen.

Kyselyn tuloksista nousi esiin myös muita etätyön hyötyjä, kuten työntekijöiden parempi henkilökohtainen jaksaminen sekä parempi keskittyminen, jonka kautta työn tehokkuus lisääntyy.

– Olisi mielenkiintoista tutkia ilmoitettua parempaa tehokkuutta konkreettisesti. Ehkä teemme joskus jatkotutkimuksen aiheesta, Hannola pohtii.

Kyselyssä nousi esiin myös tiettyjä haasteita etätyöhön liittyen. Niiden joukosta Virtasen mielestä on erityisesti huomioitava tekniset haasteet yhteydenpidossa työpaikan ja kodin välillä.

– Jos yhteydet eivät toimi, se häiritsee etätyötä huomattavasti. Teknisiä haasteita on alettava ratkomaan välittömästi. Etätyö edellyttää myös toisen tyyppistä johtamista ja tämä asia tullaan huomioimaan esimiesten kouluttamisessa, Virtanen toteaa.

Vastaaviin kansallisiin tilastoihin verrattuna puolustusvoimissa tehdään suurin piirtein yhtä paljon etätöitä kuin muuallakin. Valtakunnallisen työolobarometrin mukaan 45 prosenttia valtion ylemmistä toimihenkilöistä tekee etätyötä, verrattuna puolustusvoimien 41 prosenttiin. Määrä on huomattava siitäkin syystä, että useita puolustusvoimien työtehtäviä, kuten valvonta- tai varusmieskoulutustehtäviä, ei voi suorittaa etänä.

Sekä Hannola että Virtanen pitävät etätyön mahdollisuutta varteenotettavana rekrytointivalttina, joka on nykypäivänä puolustusvoimille vahvasti hyödyksi.

– Kyllä se nousee rekrytoinnissa selkeänä vahvuutena, että meillä on hyvin laajat etätyömahdollisuudet, Virtanen korostaa.